Zobowiązanie firmy Coventya wobec naszych klientów, pracowników, sąsiadów i środowiska, stanowi podstawę naszej strategii dotyczącej wykorzystywania zdrowych praktyk w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska na wszystkich poziomach naszego przedsiębiorstwa.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników ma ogromne znaczenie, a dzięki podnoszeniu poziomu wiedzy i świadomości poprzez edukację, Coventya nieustannie dąży do utrzymania zrównoważonej kultury ochrony zdrowia i bezpieczeństwa z korzyścią dla naszych pracowników. Zachęcając do udziału w szkoleniach oraz zapewniając odpowiednią komunikację i podejmowanie zorganizowanych wysiłków oraz procedur, przyjęliśmy „filozofię Coventya”, czyli firmową filozofię, która wyznacza nasz własny standard. Krytyczny znaczenie w tym zakresie ma świadomość, że wypadkom i zdarzeniom grożącym wypadkiem można zapobiec, a naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wszystkich wypadków przy pracy i zdarzeń niebezpiecznych. Jest to możliwe tylko dzięki realizacji strategii obejmującej wsparcie odgórne, w połączeniu z pełnym zaangażowaniem i wykorzystaniem zgłaszanych pomysłów dotyczących udoskonaleń. Na podstawie tej filozofii opracowaliśmy globalny program kontroli audytowych, uwzględniając wysiłki, procesy i procedury wykorzystywane we wszystkich lokalizacjach Coventya w celu zapewnienia:

  1. Bezpiecznego środowiska pracy dla naszych pracowników oraz zrozumienie, że praca nie jest nigdy aż tak pilna, abyśmy nie mogli poświęcić czasu na zapewnienie bezpieczeństwa
  2. Dostosowanie naszej misji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia do naszych działań
  3. Odpowiedzialność na wszystkich poziomach firmy
  4. Bezpieczeństwo jako kluczowy wskaźnik wydajnościowy

W firmie Coventya rozumiemy, że w ramach naszych wysiłków dotyczących zapewnienia najlepszych rozwiązań technologicznych i innowacyjności jutra musimy być świadomi konsekwencji naszej działalności dla środowiska. Zrozumienie to doprowadziło nas do przekonania, że problemy środowiskowe nie wyznaczają granic ani barier, ale stwarzają nowe możliwości, a zrównoważone praktyki biznesowe mają kluczowe znaczenie dla dobra naszych pracowników, rodzin, sąsiadów, społeczności, klientów i dla naszego świata. Właśnie dzięki temu przekonaniu firma Coventya ustanowiła rygorystyczne standardy dotyczące swojej działalności, począwszy od zaopatrzenia w surowce, aż do opracowywania i dystrybucji naszych produktów, na każdym poziomie staramy się zminimalizować nasz wpływ na środowisko. W każdej lokalizacji Coventya ciągle staramy się:

  1. Zmniejszać całkowite zużycie energii i nasz ślad węglowy
  2. Zmniejszać ilość odpadów i zanieczyszczeń poprzez zapewnienie ochrony, recyklingu oraz podejmowanie innych działań w dziedzinie  zrównoważonego rozwoju
  3. Przekraczać wymagania określone obowiązującymi przepisami miejscowymi, regionalnymi i globalnymi
  4. Zapewnić pełne zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach firmy w ramach wysiłków podejmowanych w celu utrzymania, promowania i ulepszania naszych zrównoważonych praktyk biznesowych
  5. Wykorzystywać nowe metodologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Firma Coventya zobowiązuje się do zapewnienia, że jej misja w dziedzinie ochrony środowiska nie będzie definiowana wyłącznie słowami, ale działaniami podejmowanymi w ramach naszej codziennej działalności.