Przepisy REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, najczęściej określane jako REACH, weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Jego celem jest centralizacja i uproszczenie przepisów dotyczących chemikaliów w całej Europie.

COVENTYA bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki użytkownika. Wszystkie surowce wykorzystywane w naszych produktach są wstępnie rejestrowane. Stosujemy metody zmniejszania ryzyka i utrzymujemy łańcuch wymiany informacji z dostawcami i klientami.

Najważniejszym źródłem w łańcuchu informacyjnym jest karta danych bezpieczeństwa substancji chemicznej. Formuły i mieszaniny naszych produktów są klasyfikowane, oznaczane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG. Karty danych bezpieczeństwa substancji chemicznej stosowane w firmie COVENTYA są zgodne z rozporządzeniem REACH. Niektórzy z naszych klientów mogą je pobrać bezpośrednio z naszej witryny.

W przypadku niektórych procesów galwanicznych należy także rozpatrywać substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.  Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006 (WE) koniecznie jest informowanie o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy przy stężeniu masowym procentowym powyżej 0,1%. Gdy na liście kandydatów znajdzie się nowa substancja, sprawdzamy skład naszych produktów. Jeśli status substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy się potwierdzi, nasi klienci zostaną poinformowani.

W przypadku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w kartach danych bezpieczeństwa substancji chemicznej (zgodnie z art. 31 REACH): Substancje zadeklarowane dotąd jako wzbudzające szczególnie duże obawy w rozdziale 3 kart danych bezpieczeństwa substancji chemicznej.

COVENTYA nie jest producentem przedmiotów – zatem nie ciąży na nas obowiązek informacyjny zgodnie z art. 33 REACH. Stężenie masowe procentowe substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, występujących w naszych produktach, można znaleźć w danych IMDS. Identyfikatory IMDS można znaleźć na ostatniej stronie naszych kart danych technicznych.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

NIEMCY

REACh.Germany@coventya.com

WŁOCHY

REACh.Italy@coventya.com

FRANCJA

REACh.France@coventya.com

HISZPANIA

REACh.Spain@coventya.com

SZWECJA

REACh.Sweden@coventya.com

 

Prezentacje REACh:

Artykuły objęte REACH

Presentation ELV 120816

Substancje objęte REACH

Presentation RoHS 120816

WEE Directive

Presentation WEEE 120816

 

Międzynarodowy system zarządzania danymi materiałowymi

 

Z powodu dużej liczby starych pojazdów i znacznej wartości ich części konieczne jest dostosowanie zasad usuwania odpadów i recyklingu.

Dzięki jednoznacznym definicjom i deklaracjom możliwa jest klasyfikacja części i materiałów, by możliwe było przeprowadzenie określonych działań dotyczących recyklingu lub usunięcia.

Wszystkie materiały wykorzystywane w przemyśle samochodowym są archiwizowane i rejestrowane w Międzynarodowym systemie zarządzania danymi materiałowymi (IMDS). Na tej podstawie tworzy się karty danych bezpieczeństwa materiału (MDS). MDS zawierają wszystkie materiały i związki stosowane w częściach. Jest to niezbędne do ich późniejszego recyklowania.

COVENTYA tworzy karty danych technicznych (TDS) dla wszystkich naszych procesów. Na ostatniej stronie TDS podany jest odpowiedni identyfikator IMDS.

W razie pytań dotyczących IMDS prosimy o kontakt: IMDS@coventya.com