Przepisy REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, najczęściej określane jako REACH, weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Jego celem jest centralizacja i uproszczenie przepisów dotyczących chemikaliów w całej Europie.

COVENTYA bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki użytkownika. Wszystkie surowce wykorzystywane w naszych produktach są wstępnie rejestrowane. Stosujemy metody zmniejszania ryzyka i utrzymujemy łańcuch wymiany informacji z dostawcami i klientami.

Najważniejszym źródłem w łańcuchu informacyjnym jest karta danych bezpieczeństwa substancji chemicznej. Formuły i mieszaniny naszych produktów są klasyfikowane, oznaczane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG. Karty danych bezpieczeństwa substancji chemicznej stosowane w firmie COVENTYA są zgodne z rozporządzeniem REACH. Niektórzy z naszych klientów mogą je pobrać bezpośrednio z naszej witryny.

W przypadku niektórych procesów galwanicznych należy także rozpatrywać substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.  Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006 (WE) koniecznie jest informowanie o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy przy stężeniu masowym procentowym powyżej 0,1%. Gdy na liście kandydatów znajdzie się nowa substancja, sprawdzamy skład naszych produktów. Jeśli status substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy się potwierdzi, nasi klienci zostaną poinformowani.

W przypadku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w kartach danych bezpieczeństwa substancji chemicznej (zgodnie z art. 31 REACH): Substancje zadeklarowane dotąd jako wzbudzające szczególnie duże obawy w rozdziale 3 kart danych bezpieczeństwa substancji chemicznej.

COVENTYA nie jest producentem przedmiotów – zatem nie ciąży na nas obowiązek informacyjny zgodnie z art. 33 REACH. Stężenie masowe procentowe substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, występujących w naszych produktach, można znaleźć w danych IMDS. Identyfikatory IMDS można znaleźć na ostatniej stronie naszych kart danych technicznych.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

NIEMCY

REACh.Germany@coventya.com

WŁOCHY

REACh.Italy@coventya.com

FRANCJA

REACh.France@coventya.com

HISZPANIA

REACh.Spain@coventya.com

SZWECJA

REACh.Sweden@coventya.com

 

Prezentacje REACh:

Artykuły objęte REACH

Presentation ELV 120816

Substancje objęte REACH

Presentation RoHS 120816

WEE Directive

Presentation WEEE 120816

 

Międzynarodowy system zarządzania danymi materiałowymi

 

Z powodu dużej liczby starych pojazdów i znacznej wartości ich części konieczne jest dostosowanie zasad usuwania odpadów i recyklingu.

Dzięki jednoznacznym definicjom i deklaracjom możliwa jest klasyfikacja części i materiałów, by możliwe było przeprowadzenie określonych działań dotyczących recyklingu lub usunięcia.

Wszystkie materiały wykorzystywane w przemyśle samochodowym są archiwizowane i rejestrowane w Międzynarodowym systemie zarządzania danymi materiałowymi (IMDS). Na tej podstawie tworzy się karty danych bezpieczeństwa materiału (MDS). MDS zawierają wszystkie materiały i związki stosowane w częściach. Jest to niezbędne do ich późniejszego recyklowania.

COVENTYA tworzy karty danych technicznych (TDS) dla wszystkich naszych procesów. Na ostatniej stronie TDS podany jest odpowiedni identyfikator IMDS. Lista identyfikatorów IMDS firmy COVENTYA znajduje się w odpowiednim pliku danych.

W razie pytań dotyczących IMDS prosimy o kontakt: IMDS@coventya.com

Lista identyfikatorów IMDS firmy COVENTYA

COVENTYA IMDS list 120817